TRUNG TÂM THÔNG TIN, DỮ LIỆU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO QUỐC GIA

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lâp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia, tiền thân là Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo, được thành lập ngày 08 tháng 12 năm 2008  theo Quyết định số 2565/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở tại thành phố Hà Nội..

Tên đơn vị: Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia.

Tên tiếng Anh: Vietnam Ocean Data and Information Center (VODIC).

Trụ sở: Số 83 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Giám đốc: Võ Xuân Hùng

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia được quy định trong Quyết định số 784/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ngày 09 tháng 3 năm 2018.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia thực hiện việc tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận, lưu trữ, cung cấp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu các kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, các kết quả quan trắc, điều tra, khảo sát từ trước đến nay về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển và hải đảo của Việt Nam.

Hợp tác quốc tế

Trong hoạt động của mình, Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia luôn chú trọng công tác hợp tác quốc tế. Các tổ chức mà Trung tâm đã và đang có các hoạt động hợp tác trong quản lý, phát triển, trao đổi dữ liệu biển gồm:

  • Trung tâm dữ liệu biển Nhật Bản JODC (Japan Oceanographic Data Center).
  • Trường đại học tổng hợp Auckland, New Zealand (The University of Auckland)
  • Viện hải dương Scrips, Mỹ (Scripps Institute of Oceanography – SIO).
  • Trung tâm dữ liệu biển Pháp, ISMER-IFREMER (French Oceanoghraphic Data Center).

Các dự án, đề tài nghiên cứu có sự tham gia của các đối tác quốc tế do Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia chủ trì:

  • Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư  với New Zealand “Nghiên cứu xây dựng chuẩn dữ liệu về tài nguyên và môi trường biển phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu biển quốc gia”.
  • Hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư với Mỹ “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu, chuẩn dữ liệu và tài liệu các vùng biển Việt Nam”.

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia đang tiếp tục mở rộng hợp tác, trao đổi dữ liệu biển với các nước xung quanh biển Đông; tham gia các tổ chức quốc tế liên quan đến biển và dữ liệu biển.