TRUNG TÂM THÔNG TIN, DỮ LIỆU BIỂN VÀ HẢI ĐẢO QUỐC GIA

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lâp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia, tiền thân là Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo,

Read More