PDF Print E-mail

Vụ Tổ chức cán bộ
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ được quy định trong quyết định số 389/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ tổ chức cán bộ”

Vị trí và chức năng

Vụ Tổ chức cán bộ là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng quản lý và chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức bộ máy và biên chế, công chức, viên chức; đào tạo, bồi dưỡng; chế độ, chính sách, lao động - tiền lương; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính và bảo vệ chính trị nội bộ (sau đây gọi chung là công tác tổ chức cán bộ) đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và đề án, dự án về tổ chức cán bộ do Tổng cục trưởng giao chủ trì thực hiện; giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện các quy định về công tác tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng và cải cách hành chính.

2. Tham gia  xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Về tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Trình Tổng cục trưởng đề án về tổ chức bộ máy, biên chế của các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

b) Trình Tổng cục trưởng thành lập, sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; các hội đồng (không bao gồm các hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án), ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình, dự án thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

c) Trình Tổng cục trưởng việc phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật;

d) Trình Tổng cục trưởng ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục; ban hành điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của các hội đồng (không bao gồm các hội đồng nghiệm thu đề tài, dự án), ban chỉ đạo, ban quản lý thuộc Tổng cục; kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

đ) Tham gia ý kiến về việc thành lập, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước liên quan đến lĩnh vực biển, hải đảo ở Trung ương và địa phương, việc thành lập các hội, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực biển, hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng;

e) Thẩm định đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng đề án vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch và viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Tổng cục;

g) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp hàng năm của Tổng cục; giao biên chế, định biên cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục sau khi kế hoạch được phê duyệt; theo dõi, thống kê, đánh giá tình hình sử dụng biên chế tại các tổ chức, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

h) Chủ trì thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, sáp nhập, tổ chức lại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; tham gia thẩm định đề án đổi mới, điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục.

4. Về cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

a) Trình Tổng cục trưởng tiêu chuẩn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng cục trưởng;

b) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức thuộc Tổng cục; kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục trưởng;

c) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức, kế hoạch thi nâng ngạch, chuyển ngạch hàng năm của Tổng cục; phối hợp tuyển dụng công chức làm việc tại Tổng cục theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường; trình Tổng cục trưởng phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức; tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật;

d) Trình Tổng cục trưởng quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, cho từ chức đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục;

đ) Trình Tổng cục trưởng việc tiếp nhận, chuyển công tác, điều động, biệt phái; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; hợp đồng lao động và việc kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, xin từ chức; tiếp nhận, điều động, biệt phái, chuyển công tác, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;

g) Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện đánh giá cán bộ, công chức hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc Tổng cục; trình Tổng cục trưởng danh sách cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật;

h) Trình Tổng cục trưởng quyết định việc cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, tham dự hội nghị, hội thảo ở nước ngoài, cho phép đi nước ngoài vì việc riêng theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật;

i) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục; quản lý hồ sơ cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục và hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Tổng cục theo phân cấp của Bộ.

5. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:

a) Tổng hợp, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 05 năm và hàng năm của Tổng cục; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi kế hoạch được phê duyệt; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục theo phân cấp của Bộ;

b) Chủ trì, phối hợp xây dựng chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo;

c) Trình Tổng cục trưởng quyết định việc cử cán bộ, công chức, viên chức thuộc Tổng cục đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước và nước ngoài theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

6. Về chế độ, chính sách, lao động và tiền lương:

a) Trình Tổng cục trưởng việc giải quyết chế độ tinh giảm biên chế, thôi việc, hưu trí, tử tuất và các chế độ khác đối với các đối tượng công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quyết định của Tổng cục trưởng; hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc lập sổ bảo hiểm xã hội cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc khối cơ quan Tổng cục;

b) Trình Tổng cục trưởng quyết định hoặc đề nghị Bộ trưởng xem xét theo thẩm quyền việc nâng ngạch, chuyển ngạch, xếp ngạch, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và theo quy định của pháp luật;

c) Kiểm tra việc thực hiện định mức lao động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục.

7. Về thi đua - khen thưởng:

a) Chủ trì tổ chức việc triển khai các kế hoạch, nội dung các phong trào thi đua theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường và phân công của Tổng cục trưởng;

b) Trình Tổng cục trưởng đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các hình thức cho tập thể, cá nhân và phong tặng các chức danh khoa học cho cán bộ, công chức,viên chức của Tổng cục theo quy định của pháp luật;  

c) Tổng hợp danh sách, hồ sơ cá nhân và tập thể để trình Tổng cục trưởng quyết định khen thưởng các hình thức cho tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng theo quy định của pháp luật; phối hợp với Văn phòng trong việc tổ chức khen thưởng;

d) Quản lý, tổ chức cấp phát hiện vật khen thưởng, trao tặng phần thưởng cho các tổ chức, cá nhân thuộc Tổng cục và các tổ chức, cá nhân khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Về cải cách hành chính:

a) Tổng hợp, trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục; chủ trì triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án của Tổng cục về sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đổi mới cơ chế quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Tổng cục; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch cải cách hành chính; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục sau khi kế hoạch được phê duyệt; tổ chức thực hiện rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đề xuất phân cấp quản lý nhà nước về biển và hải đảo.

9. Trình Tổng cục trưởng quyết định thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra của Tổng cục, việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Tổng cục quản lý theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chủ trì, phối hợp triển khai và bảo đảm thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại cơ quan Tổng cục.

10. Giúp Tổng cục trưởng quản lý các hội và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi thẩm quyền của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

11.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục; tổ chức thực hiện kiểm tra công tác tổ chức cán bộ sau khi kế hoạch được phê duyệt.

12. Thường trực Văn phòng Đảng ủy Tổng cục; giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

13. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ theo phân công của Tổng cục trưởng;

14. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

15. Quản lý công chức, tài sản của Vụ theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên. 

Các bài viết khác