PDF Print E-mail

Vụ Kế hoạch tài chính
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch tài chính được quy định trong quyết định số 362/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch tài chính”

Vị trí và chức năng

Vụ Kế hoạch - Tài chính là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng quản lý, chỉ đạo thực hiện công tác kế hoạch, tài chính, kế toán, thống kê, tài sản và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm hàng năm và đề án, dự án do Tổng cục trưởng giao chủ trì thực hiện; giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện các quy định về công tác kế hoạch – tài chính.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Về kế hoạch:

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 năm và hàng năm của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Tham gia xây dựng, góp ý cho các dự thảo chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành hoặc lãnh thổ và các đề án, dự án liên quan đến biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Trình Tổng cục trưởng kế hoạch nhiệm vụ hàng năm, phương án điều chỉnh kế hoạch nhiệm vụ hàng năm của Tổng cục và giao kế hoạch, giao điều chỉnh kế hoạch cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;

d) Tổng hợp, đề xuất danh mục mở mới các chương trình, đề án, dự án các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù, danh mục mua sắm tài sản, danh mục các dự án đầu tư mở mới của Tổng cục; tham gia xét duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học của Tổng cục;

đ) Chủ trì hướng dẫn, tổ chức thực hiện việc giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

e) Chủ trì tổ chức thẩm định mục tiêu, nội dung, thiết kế kỹ thuật, khối lượng công việc của các chương trình, đề án, dự án, các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị trực thuộc Tổng cục để trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền.

          g) Chủ trì việc kiểm tra, nghiệp thu và xác nhận khối lượng, chất lượng sản phẩm dự án, nhiệm vụ chuyên môn hoàn thành theo niên độ do các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện; phối hợp với Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo tổ chức nghiệm thu các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản về tài nguyên, điều kiện tự nhiên và môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

h) Chủ trì tổ chức thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt dự án chuyên môn hoàn thành theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Bộ trưởng phê duyệt theo thẩm quyền.

4. Về tài chính, kế toán:

a) Quản lý tài chính - kế toán theo trách nhiệm của đơn vị dự toán cấp II, bao gồm: hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục thực hiện chế độ tài chính, kế toán; chủ trì kiểm tra, xét duyệt, thông báo quyết toán ngân sách hàng năm của các đơn vị dự toán cấp III trực thuộc Tổng cục đối với các nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp; các nguồn kinh phí viện trợ, vay nợ; các khoản phí, lệ phí và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; tổng hợp, trình Tổng cục trưởng báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí sự nghiệp hàng năm theo quy định;

b) Trình Tổng cục trưởng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm, phương án điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm của Tổng cục và giao, điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách hàng năm cho các đơn vị trực thuộc Tổng cục theo quy định của pháp luật; theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách của các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

c) Thẩm định dự toán các chương trình, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ đặc thù của các đơn vị trực thuộc Tổng cục và thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục;

d) Thực hiện công khai việc phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên, công khai việc quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của pháp luật.

5. Về đầu tư:

a) Tổng hợp, cân đối, trình Tổng cục trưởng kế hoạch phân bổ vốn đầu tư, phát triển cho các đơn vị trực thuộc để trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đầu tư; quyết toán và công khai vốn đầu tư phát triển hàng năm;

b) Thẩm định dự án và kế hoạch đấu thầu đối với các dự án đầu tư phát triển do đơn vị trực thuộc Tổng cục làm Chủ đầu tư, trình Tổng cục trưởng phê duyệt theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc trình Bộ trưởng phê duyệt;

c) Thẩm định, trình Tổng cục trưởng phê duyệt thiết kế, tổng dự toán và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế, tổng dự toán các dự án do Tổng cục làm chủ đầu tư;

d) Tổ chức thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc quản lý, sử dụng, mua sắm tài sản nhà nước; thực hiện chế độ đăng ký, kiểm kê và báo cáo tài sản nhà nước theo quy định.

7. Về thống kê:

a) Tổng hợp số liệu, dữ liệu thống kê về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục;

b) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện công tác kiểm kê, thống kê theo quy định của pháp luật.

8. Tham gia hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế theo quy định pháp luật; chủ trì thẩm định, trình Tổng cục trưởng để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt dự án và các bước tiếp theo của dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và các nguồn viện trợ khác do Bộ quản lý hoặc phê duyệt theo phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng.

9. Thực hiện hướng dẫn, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị dự toán trực thuộc Tổng cục.

10. Tham gia ý kiến bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

11. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về lĩnh vực kế hoạch, tài chính, kế toán, quản lý tài sản và đầu tư cho công chức, viên chức trong Tổng cục thuộc phạm vi nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ theo phân công của Tổng cục trưởng.

13. Thực hiện cải cách hành chính thuộc chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và theo phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì tổ chức thực hiện nội dung cải cách tài chính công của Tổng cục.

14. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao; quản lý hồ sơ, tài liệu về kế hoạch, tài chính, ngân sách, mua sắm tài sản, đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật.

15. Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên. 

Các bài viết khác