PDF Print E-mail

Vụ Hợp tác quốc tế và KHCN
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ được quy định trong quyết định số 394/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ”

Vị trí và chức năng

Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ là đơn vị thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chứcnăng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quản lý, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch hoạt động hàng năm của Vụ và các chương trình, đề án, dự án do Tổng cục trưởng giao chủ trì thực hiện; giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện các quy định hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình quốc gia, kế hoạch 05 năm và hàng năm, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn nghiệp vụ về hợp tác quốc tế và khoa học, công nghệ theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Về hợp tác quốc tế:

a) Tham mưu, đề xuất với Tổng cục trưởng về chủ trương, kế hoạch mở rộng quan hệ với nước ngoài và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

b) Chủ trì tổng hợp, xây dựng và trình Tổng cục trưởng phê duyệt chương trình, kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn, 05 năm, hàng năm và kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách về hợp tác quốc tế của Tổng cục;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ hội nhập quốc tế thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trình Tổng cục trưởng nội dung, phương án đàm phán về hội nhập quốc tế đối với lĩnh vực biển, hải đảo; tham gia đàm phán và theo dõi việc thực hiện các cam kết thuộc lĩnh vực quản lý biển, hải đảo trong lộ trình hội nhập quốc tế của Việt Nam thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

d) Trình Tổng cục trưởng việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận hợp tác nhân danh Tổng cục với đối tác nước ngoài và tổ chức quốc tế về lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

đ) Làm đầu mối liên hệ với các đối tác nước ngoài để huy động tham gia thực hiện các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài về lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tham mưu việc ký kết điều ước quốc tế về nguồn vốn nước ngoài; chủ trì việc xây dựng các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế do Tổng cục làm chủ dự án;

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, xây dựng trình Tổng cục trưởng kế hoạch hàng năm đối với các đoàn đi công tác nước nước ngoài (gọi chung là đoàn ra), các đoàn nước ngoài đến làm việc với Tổng cục (gọi chung là đoàn vào); hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào của đơn vị;

g) Chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra của Lãnh đạo Tổng cục; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung và chuẩn bị thủ tục cho đoàn ra, hội nghị hội thảo quốc tế và các hoạt động đối ngoại với các quốc gia, tổ chức nước ngoài;

h) Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế về biển, hải đảo tại Việt Nam;

i) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ đầu mối về: quản lý tổng hợp các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, hải đảo trong phạm vi cả nước; hợp tác với các tổ chức quốc tế, khu vực và các nước; tham gia các tổ chức, diễn đàn quốc tế về biển và đại dương theo phân công của Tổng cục trưởng;

k) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ, Văn phòng Tổng cục và các đơn vị liên quan làm thủ tục cho các đoàn ra, đoàn vào theo quy định; đề xuất mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn chuyên môn và ngoại ngữ đối với các đoàn ra; theo dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả các đoàn ra của Tổng cục; theo dõi, quản lý các đoàn vào làm việc với Tổng cục;

l) Phối hợp với Vụ Kế hoạch – Tài chính đề xuất tổ chức thực hiện, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức đánh giá định kỳ kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án về hợp tác quốc tế được phê duyệt; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ, dự án hợp tác quốc tế do Tổng cục trưởng giao;

m) Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các điều ước, thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; tổ chức thực hiện hoặc đề xuất việc tổ chức thực hiện; quản lý; theo dõi việc thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế về lĩnh vực biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

n) Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan thực hiện công tác đào tạo của Tổng cục trong khuôn khổ các chương trình, dự án có nguồn vốn nước ngoài;

o) Phối hợp thực hiện chức năng thông tin đối ngoại của Tổng cục và xây dựng mạng lưới hợp tác quốc tế của Tổng cục.

4. Về khoa học, công nghệ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý các chương trình, đề tài khoa học và công nghệ theo phân cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Tổ chức đăng ký, xét duyệt thuyết minh cấp cơ sở đối với các chương trình, đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; hướng dẫn việc triển khai thực hiện; tổ chức kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục; công bố, tuyên truyền kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ; thực hiện các nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ do Tổng cục trưởng giao;

d) Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Tổng cục và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo;

đ) Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo;

e) Chủ trì đánh giá tiềm lực, trình độ khoa học và công nghệ thuộc các lĩnh vực Tổng cục quản lý; đề xuất giải pháp tăng cường năng lực, tiềm lực về khoa học, công nghệ phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo;

g) Tổng hợp kế hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về lĩnh vực quản lý tổng hợp và thống nhất biển, hải đảo; kế hoạch xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 vào hoạt động của cơ quan trình Tổng cục trưởng; hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện sau khi được ban hành;

h) Tham gia kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu nội dung, và chất lượng các đề án, dự án chuyên môn về biển, hải đảo và đại dương;

i) Thực hiện nhiệm vụ thường trực hội đồng khoa học và công nghệ, sáng kiến, sáng chế của Tổng cục.

5. Thực hiện cải cách hành chính về các lĩnh vực thuộc chức năng của Vụ theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực công tác được giao.

          7. Quản lý công chức, tài sản thuộc Vụ theo quy định.

          8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

          1. Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên. 

Các bài viết khác