PDF Print E-mail

Vụ Chính sách và Pháp chế
- 07-01-2015
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Chính sách và Pháp chế được quy định tại Quyết định số 395/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế"

Vị trí và chức năng

Vụ Chính sách và Pháp chế là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất biển, hải đảo bằng pháp luật, tổ chức xây dựng chính sách, pháp luật; rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa, hợp nhất, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật trong lĩnh vực quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo thuộc thẩm quyền của Tổng cục.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và đề án, dự án trong lĩnh vực chính sách, pháp chế; giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, đôc đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Tổng cục tổ chức thực hiện các quy định về công tác pháp chế trong lĩnh vực quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

2. Về công tác xây dựng chính sách, pháp luật biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục:

a) Chủ trì lập, trình Tổng cục trưởng kế hoạch hàng năm và dài hạn về xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục trưởng giao;

c) Thẩm định về mặt pháp lý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng;

d) Chủ trì, tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan khác gửi lấy ý kiến;

đ) Chủ trì giúp Tổng cục trưởng tham gia xây dựng chiến lược, chính sách, đề án về quốc phòng, an ninh, ngoại giao liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo, các cơ chế, chính sách về quản lý các ngành, nghề khai thác, sử dụng tài nguyên biển do các Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng.

3. Về công tác rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hóa, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục:

a) Chủ trì, phối hợp thực hiện rà soát theo định kỳ, hệ thống hóa, pháp điển hóa văn bản quy phạm pháp luật, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; đề xuất xử lý những quy phạm pháp luật có sự mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật hoặc không còn phù hợp;

b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của các đơn vị thuộc Tổng cục; kiểm tra dự thảo văn bản hợp nhất do các đơn vị thuộc Tổng cục thực hiện trước khi trình Bộ Tài nguyên và Môi trường.

4. Chủ trì, phối hợp kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

5. Về công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục:

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế hoạch phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách, pháp luật;

c) Hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của các đơn vị trực thuộc Tổng cục;

d) Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách và pháp luật.

6. Công tác theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan đánh giá, tổng kết việc thực hiện chính sách, pháp luật.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Tổng cục trưởng thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

8. Thực hiện hỗ trợ pháp lý cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý của Tổng cục; có ý kiến về mặt pháp lý đối với quyết định, quy định, quy chế và văn bản chỉ đạo, điều hành quan trọng của Tổng cục trưởng; tham gia xử lý, đề xuất, kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế theo sự phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, giúp Tổng cục trưởng các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp pháp của Tổng cục theo quy định của pháp luật.

10. Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục; thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

11. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Tổng cục trả lời các tổ chức, cá nhân về chính sách, pháp luật biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

12. Tham gia nghiên cứu khoa học, thực hiện đề án, dự án trong lĩnh vực quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện hoặc tham gia thực hiện các đề án, dự án, điều ước quốc tế có liên quan đến pháp luật biển, hải đảo thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng. 

14. Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

15. Quản lý công chức và tài sản của Vụ theo quy định.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Vụ Chính sách và Pháp chế có Vụ trưởng và không quá 03 Phó Vụ trưởng.

2. Vụ trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của Vụ; xây dựng quy chế làm việc và điều hành của Vụ; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Phó Vụ trưởng giúp việc Vụ trưởng, chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

4. Công chức của Vụ làm việc theo chế độ chuyên viên. 

Các bài viết khác