PDF Print E-mail

Văn Phòng
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng được quy định trong quyết định số 393/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng”

Vị trí và chức năng

1. Văn phòng Tổng cục là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục trong việc thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Tổng cục; công tác tuyên truyền; công tác hành chính, quản trị, văn thư, lưu trữ và tài vụ theo quy định của pháp luật.

2. Văn phòng Tổng cục có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và đề án, dự án do Tổng cục trưởng giao cho Văn phòng Tổng cục (sau đây gọi tắt là Văn phòng) chủ trì thực hiện.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Về công tác tham mưu tổng hợp:

a) Trình Tổng cục trưởng ban hành quy chế làm việc của Tổng cục, nội quy, quy định của cơ quan Tổng cục; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành;

b) Trình Tổng cục trưởng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Tổng cục; tổng hợp, theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Tổng cục thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của Tổng cục;

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng dự thảo các văn bản, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ theo phân công của Tổng cục trưởng;

d) Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, họp báo của Tổng cục, các buổi làm việc của Lãnh đạo Tổng cục; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho các chuyến đi công tác của Lãnh đạo Tổng cục;

đ) Xây dựng lịch làm việc tuần, chương trình, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý của Tổng cục; chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị tài liệu, ghi biên bản và thông báo ý kiến kết luận các cuộc họp do Lãnh đạo Tổng cục chủ trì;

e) Giúp Tổng cục trưởng rà soát các thông tin về lĩnh vực quản lý của Tổng cục trước khi đưa lên Trang thông tin điện tử của Tổng cục;

g) Đầu mối giúp Tổng cục trưởng trong việc cung cấp thông tin quản lý nhà nước về biển, hải đảo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của Tổng cục và quy định của pháp luật.

4. Về công tác tuyên truyền:

a) Giúp Tổng cục trưởng thực hiện quản lý nhà nước về công tác tuyên truyền. Chủ trì xây dựng kế hoạch tuyên truyền 5 năm và hàng năm của Tổng cục; hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

  b) Đầu mối tổng hợp, quản lý, cung cấp thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hoạt động tuyên truyền liên quan đến phạm vi quản lý của Tổng cục.

5. Về công tác hành chính, văn thư, lưu trữ:

a) Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật của cơ quan Tổng cục;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo mật đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết của Tổng cục;

d) Trình Tổng cục trưởng quy chế quản lý công tác văn thư - lưu trữ của Tổng cục; thực hiện công tác văn thư - lưu trữ của Tổng cục;

c) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác tiếp dân theo phân công của Tổng cục trưởng;

đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong khu liên cơ quan thực hiện công tác y tế.

6. Về công tác quản trị:

a) Thực hiện quản lý, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và điều kiện làm việc của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục và trụ sở của Tổng cục;

b) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy tại trụ sở Tổng cục; quản lý công tác này đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục;

c) Tổ chức công tác dịch vụ phục vụ đời sống cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo phân công của Tổng cục trưởng;

d) Quản lý, điều hành xe công vụ phục vụ các hoạt động của Tổng cục.

7. Về công tác kế hoạch - tài vụ:

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục theo quy định;

b) Quản lý kinh phí và thực hiện công tác kế toán – tài vụ của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục;

c) Thực hiện việc đóng, chốt sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động của khối cơ quan Văn phòng Tổng cục theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng; chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án hiện đại hóa công sở.

 9. Chủ trì thực hiện quản lý về văn hóa công sở, đổi mới lề lối làm việc của Tổng cục và các đơn vị trực thuộc Tổng cục; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10. Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Tổng cục.

11. Thường trực Ban Chỉ huy quân sự Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam.

12. Quản lý công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng theo phân cấp của Tổng cục.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Hành chính

2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ

3. Phòng Quản trị

4. Phòng Tổng hợp

Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục

Lãnh đạo Văn phòng Tổng cục có Chánh Văn phòng và không quá 03 Phó Chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng; xây dựng và ban hành quy chế làm việc, quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Văn phòng; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân công, uỷ quyền hoặc thừa lệnh Tổng cục trưởng.

Phó Chánh Văn phòng giúp việc Chánh Văn phòng và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác