PDF Print E-mail

Trung tâm Trắc địa bản đồ biển
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Trắc địa bản đồ biển được quy định trong quyết định số 387/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa bản đồ biển”

Vị trí và chức năng

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Tổng cục trưởng trong việc điều tra cơ bản về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; cung cấp các dịch vụ đo đạc, thành lập bản đồ, định vị, dẫn đường phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm, thăm dò và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo, cứu hộ, cứu nạn trên biển; nghiên cứu ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường trên biển.

Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở chính tại TP. Hà Nội, Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của Trung tâm về công tác điều tra cơ bản về khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy trình kỹ thuật, chuyên môn, nghiệp vụ về công tác điều tra cơ bản biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Tổ chức thực hiện các đề án, dự án về đo đạc cơ bản trên biển, bao gồm: xây dựng hệ thống điểm khống chế tọa độ, độ cao, độ sâu, trọng lực phục vụ công tác đo đạc biển và hải đảo; tổ chức thực hiện đo đạc thành lập, hiện chỉnh bản đồ biển và hải đảo, bản đồ trọng lực biển, bản đồ địa chính biển thuộc hệ thống bản đồ Quốc gia theo nhiệm vụ Tổng cục giao.

4. Tổ chức thực hiện khảo sát, đo đạc, thành lập hệ thống bản đồ vùng ven biển, hệ thống bản đồ địa hình hải đảo; tham gia xác định địa danh các đảo trên vùng biển Việt Nam; tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) tài nguyên - môi trường biển, hệ thống thông tin địa lý biển (SGIS) phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế biển của các ngành và địa phương.

5. Quản lý, vận hành và khai thác các trạm định vị vệ tinh (GPS) cố định ven biển thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục. Quản lý và khai thác các tàu đo đạc biển chuyên dụng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục.

6. Phối hợp triển khai xây dựng và khai thác các trạm quan trắc tổng hợp tài nguyên - môi trường biển.

7. Tư vấn, chuyển giao, đào tạo công nghệ đo đạc, định vị dẫn đường cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Cung cấp các dịch vụ về đo đạc, thành lập bản đồ và định vị, dẫn đường trên biển cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo đạc, thành lập bản đồ biển, hải đảo và định vị, dẫn đường trên biển theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng.

10. Tổng hợp tình hình hoạt động khảo sát, đo đạc, thành lập bản đồ biển và hải đảo; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

11.Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

12. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động thuộc Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục và theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Kế toán - Tài vụ

3. Phòng Kỹ thuật

4. Phòng Hợp tác quốc tế và Khoa học, Công nghệ

5. Phòng Kế hoạch và Quản lý dịch vụ

6. Văn phòng đại diện tại TP. Hồ Chí Minh

7. Đoàn Đo đạc biển miền Bắc

8. Đoàn Đo đạc biển miền Trung

9. Đoàn Đo đạc biển miền Nam.

10. Trung tâm Xử lý số liệu và Biên tập bản đồ

11. Đoàn Dịch vụ Trắc địa và Bản đồ

Các tổ chức trực thuộc Trung tâm nêu tại Điều này từ khoản 6 đến khoản 11 là các tổ chức có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác