PDF Print E-mail

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 382/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo”

Vị trí và chức năng

1. Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo là đơn vị sự nghiệp phục vụ quản lí nhà nước, trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng giúp Tổng cục trưởng trong việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển, hải đảo; phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển, hải đảo của Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lí của Tổng cục; lưu trữ kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương; thực hiện các dịch vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm của Trung tâm về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển, hải đảo; phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển, hải đảo của Việt Nam; lưu trữ kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển, hải đảo; phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển, hải đảo của Việt Nam; lưu trữ kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Trình Tổng cục trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn và 05 năm, hàng năm về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực biển và hải đảo.

4. Thực hiện nhiệm vụ đơn vị đầu mối giúp Tổng cục trưởng về các hoạt động công nghệ thông tin trong lĩnh vực biển và hải đảo; trực tiếp vận hành và duy trì hoạt động hạ tầng công nghệ thông tin, cổng thông tin điện tử và các sản phẩm công nghệ thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục.

5. Về xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển, hải đảo:

a) Thu thập, phân tích, xử lý và phát triển thông tin, dữ liệu;

b) Xây dựng, quản lý thống nhất cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển, hải đảo và các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

c) Xây dựng, quản lý và duy trì vận hành các hệ thống thông tin thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.

6. Về phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển, hải đảo của Việt Nam:

a) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối giúp Tổng cục trưởng quản lý việc phân loại, thống kê tài nguyên trên các vùng biển, hải đảo của Việt Nam trong các cơ sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

b) Tham gia thực hiện: điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải từ đất liền và từ các hoạt động trên biển và hải đảo; tình trạng ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; định kỳ quan trắc và đánh giá hiện trạng chất lượng nước, trầm tích, các hệ sinh thái và đa dạng sinh học của các khu vực biển và hải đảo; điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường của các khu vực biển, hải đảo.

7. Về lưu trữ kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo:

a) Tổ chức lưu trữ các thông tin, dữ liệu điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và công nghệ, tư liệu của các chương trình, dự án về tài nguyên và môi trường biển và hải đảo;

b) Xây dựng, quản lý và khai thác thư viện điện tử của Tổng cục;

c) Biên tập, phát hành và phổ biến các ấn phẩm thông tin, dữ liệu biển và hải đảo theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng.

8. Thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu về biển và hải đảo phục vụ công tác quản lý nhà nước của Tổng cục và phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đào tạo và cung cấp dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện nghiên cứu khoa học về công nghệ thông tin; tư vấn và chuyển giao công nghệ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; tham gia và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về công nghệ thông tin và công tác thông tin, dữ liệu.

10. Thực hiện các dịch vụ về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

11. Tham gia thực hiện đánh giá hiện trạng, lập quy hoạch, xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án điều tra cơ bản, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên, điều kiện tự nhiên và môi trường biển và hải đảo Việt Nam.

12. Tham gia thực hiện điều tra, khảo sát và lưu trữ số liệu các hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; kiểm soát ô nhiễm và các sự cố môi trường; các hệ thống giám sát, quan trắc biển, đại dương.

13. Thực hiện các nhiệm vụ hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin, tổ chức, xây dựng, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu biển và hải đảo theo quy định của pháp luật và phân công của Tổng cục trưởng.

14. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

15. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục và theo quy định của pháp luật.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Quản trị thông tin, dữ liệu

3. Phòng Hệ thống thông tin và chuyển giao công nghệ

4. Phòng Phân tích, xử lý và phát triển thông tin, dữ liệu

5. Phòng Khai thác thông tin, dữ liệu và thư viện

  Lãnh đạo Trung tâm:

Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo có Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác