PDF Print E-mail

Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc
- 08-08-2013
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc được quy định tại Quyết định số 391/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc"

Vị trí và chức năng

Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Tổng cục trưởng trong việc điều tra, nghiên cứu, lập quy hoạch, phân vùng sử dụng biển, vùng ven biển và hải đảo; điều tra, đánh giá tài nguyên biển, hải đảo và quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc theo quy định của pháp luật.

Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Trung  tâm về công tác điều tra, quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng duyên  hải; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tổ chức xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án phục vụ quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

3. Tham gia xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quyết định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, chỉ thị, chỉ tiêu quản lý tổng hợp biển, vùng ven biển, hải đảo và các văn bản về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

4. Tổ chức thực hiện điều tra và nghiên cứu lập quy hoạch, phân vùng sử dụng biển, vùng ven biển và hải đảo khu vực phía Bắc.

5. Về điều tra cơ bản biển và hải đảo phục vụ cho việc lập quy hoạch, kế hoạch, phân vùng sử dụng biển, hải đảo và quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc:

a) Tổ chức thực hiện điều tra cơ bản về các nguồn tài nguyên, môi trường và điều kiện tự nhiên biển, hải đảo phục vụ mục đích phát triển các ngành kinh tế biển; khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển, đại dương theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Tham gia điều tra, khảo sát địa hình, địa mạo vùng biển và hải đảo; nghiên cứu thủy động lực học, khí tượng và thủy hải văn biển phục vụ quản lý tổng hợp vùng duyên hải;

c) Tham gia lập quy hoạch điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển.

6. Về việc phục vụ công tác quản lý khai thác, sử dụng biển và hải đảo:

a) Tham gia đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến biển của Việt Nam; thống kê, phân loại, đánh giá tiềm năng của các vùng biển, hải đảo, quần đảo, bãi ngầm thuộc chủ quyền của Việt Nam;

b) Tham gia điều tra, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo khu vực phía Bắc; điều tra tổng hợp và điều tra tổng hợp bổ sung vùng duyên hải phục vụ lập quy hoạch và quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường vùng bờ;

c) Tham gia xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ quản lý tổng hợp biển, vùng ven biển, hải đảo liên quan đến nhiều Bộ, ngành và địa phương ven biển, bảo đảm lồng ghép với các kế hoạch hành động và giải pháp thích ứng với nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo phân công của Tổng cục trưởng;

d) Tham gia phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái trong nước và quốc tế có liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo của Việt Nam theo phân công của Tổng cục trưởng.

7. Về việc tham gia kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo:

a) Tham gia thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo; đánh giá hiện trạng môi trường của các vùng biển, hải đảo, quần đảo, bãi ngầm của Việt Nam;

b) Tham gia kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các vùng biển, ven biển và hải đảo trong việc thực hiện quy định các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ đa dạng sinh học biển theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Tham gia tổ chức đánh giá và kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo và xác định các vùng ô nhiễm nghiêm trọng phát sinh do các hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển;

d) Tham gia giám sát, cảnh báo sự cố môi trường trên biển và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý, khắc phục hậu quả ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường biển, hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng;

đ) Tham gia lập báo cáo hiện trạng, báo cáo chuyên đề môi trường các vùng biển của Việt Nam.

8. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế về biển, hải đảo và đại dương theo quy định của pháp luật và sự phân công của Tổng cục trưởng.

9. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch, phân vùng sử dụng biển, vùng ven biển và hải đảo. 

10. Tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực biển và hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ chế chính sách về quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững các vùng biển, ven biển và hải đảo Việt Nam.

12. Về thực hiện các dịch vụ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật:

a) Tư vấn và cung cấp các dịch vụ về: điều tra, đánh giá tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; quy hoạch, phân vùng sử dụng biển; quản lý tổng hợp vùng duyên hải; đánh giá tác động môi trường biển và ứng phó sự cố tràn dầu;

b) Tư vấn và xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp, lập thiết kế kỹ thuật, lập dự toán, khảo sát, thiết kế lưới, đo và tính toán lưới hạng cao, lưới địa chính, chỉnh lý biến động, nắn chuyển tọa độ và đo vẽ thành lập bản đồ địa chính, địa hình trên bờ, trên biển, hải đảo, định vị công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, công trình ngầm, công trình thủy;

c) Tổ chức biên soạn, phổ biến các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật, nghiệp vụ về công tác quy hoạch và quản lý tổng hợp vùng duyên hải cho các địa phương có biển;

d) Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo và quản lý tổng hợp vùng duyên hải;

đ) Tổ chức triển khai thí điểm và nhân rộng các mô hình quản lý tổng hợp vùng duyên hải tại các địa phương có biển, xây dựng mô hình quản lý tổng hợp dải ven biển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu;

e) Kiểm định chất lượng công trình đo đạc bản đồ, sản phẩm và thiết bị trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật;

g) Đo đạc, biên vẽ hải đồ, nghiên cứu biển, đo từ trường, trọng lực biển; khảo sát hải dương, biên tập bản đồ hàng hải;

h) Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, các dịch vụ tư vấn thuộc nhiệm vụ và chức năng của Trung tâm.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

14. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục và theo quy định của pháp luật.

15. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực  hiện các nhiệm vụ khác theo phân  công của Tổng cục trưởng.

           Cơ cấu tổ chức

          1. Văn phòng

2. Phòng Kỹ thuật và Công nghệ

3. Phòng Quy hoạch biển và hải đảo

4. Phòng Quản lý tổng hợp vùng duyên hải

5. Đoàn Điều tra, Khảo sát khu vực phía Bắc     

          Tổ chức trực thuộc Trung tâm nêu tại khoản 5 Điều này có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

           Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác