PDF Print E-mail

Trung tâm Hải Văn
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hải văn được quy định trong quyết định số 376/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn”

Vị trí và chức năng

Trung tâm Hải văn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Tổng cục trưởng trong việc điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về hải văn, môi trường và sinh thái biển, hải đảo và đại dương; quan trắc hải văn, môi trường và sinh thái ven biển, trên biển và hải đảo.

Trung tâm Hải văn có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm của Trung tâm về điều tra cơ bản, quan trắc, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ về hải văn, môi trường nước và sinh thái biển; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, quy trình kỹ thuật về điều tra cơ bản, quan trắc, phân tích về hải văn, môi trường nước và sinh thái biển theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Về điều tra cơ bản hải văn, môi trường nước và sinh thái biển:

a) Tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra, khảo sát về các yếu tố hải văn, môi trường nước và hệ sinh thái ven biển, trên biển, hải đảo và đại dương theo phân công của Tổng cục trưởng;

b) Phối hợp thực hiện các hoạt động điều tra, khảo sát, đánh giá, xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển; dự báo, cảnh báo mức độ dễ bị tổn thương của môi trường biển, các tác động khác của biển đối khí hậu đến môi trường biển; tác động của môi trường biển đối với các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học biển và các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên biển;

c) Phối hợp thực hiện điều tra, đánh giá, giám sát sự suy thoái môi trường nước biển, hải đảo do các hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố tràn dầu trên biển, ô nhiễm môi trường hoặc thiên tai trên biển.

4. Về quan trắc hải văn, môi trường và sinh thái biển:

a) Xây dựng kế hoạch đầu tư hệ thống quan trắc, giám sát quốc gia về tài nguyên và môi trường biển, các công trình, phương tiện chuyên dùng phục vụ nghiên cứu, khảo sát biển và đại dương trình Tổng cục trưởng; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức khai thác, sử dụng và quản lý hệ thống quan trắc, giám sát quốc gia về tài nguyên và môi trường biển, các công trình, phương tiện chuyên dùng phục vụ nghiên cứu, khảo sát biển và đại dương theo phân công của Tổng cục trưởng;

c) Phối hợp thực hiện các hoạt động cảnh báo, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố môi trường biển, ô nhiễm biển trên biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển, vùng ven biển và hải đảo theo sự phân công của Tổng cục trưởng.

5. Về nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ:

a) Thực hiện việc nghiên cứu xây dựng các quy trình kỹ thuật, mô hình phân tích thống kê, xử lý số liệu, quản lý và quản trị dữ liệu… về hải văn, môi trường nước và sinh thái biển;

b) Thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng các công nghệ tiên tiến về thiết bị điều tra hải văn, môi trường nước và sinh thái biển, hệ thống quan trắc, giám sát tài nguyên – môi trường biển phù hợp với Việt Nam, hội nhập với khu vực và trên thế giới;

c) Thực hiện việc nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các công nghệ dự báo số trị, dự báo thống kê về hải văn, môi trường và sinh thái biển, ven biển, hải đảo và đại dương; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục, bảo tồn đa dạng sinh học biển, giảm thiểu ô nhiễm biển, ô nhiễm dầu tràn, cảnh báo thiên tai trên biển... .

6. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điều tra cơ bản, quan trắc, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hải văn, môi trường và sinh thái biển, hải đảo và đại dương theo quy định của pháp luật.

7. Cập nhật, quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu về hải văn, môi trường nước và sinh thái biển theo quy định của pháp luật; biên tập, xuất bản bảng thủy triều hàng năm theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý, tổ chức và khai thác tàu Nghiên cứu biển theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia tuyên truyền, quảng cáo, phổ biến kiến thức về các hoạt động phát triển kinh tế xã hội, phòng tránh giảm nhẹ thiên tai, quốc phòng an ninh… trên biển, vùng ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật; tham gia bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ điều tra cơ bản, quan trắc hải văn, môi trường và sinh thái biển.

10. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ về hải văn, môi trường và sinh thái biển cho các tổ chức, cá nhân; tư vấn xây dựng, thẩm định và lập đề án, dự án chuyên môn về điều tra cơ bản, quan trắc về hải văn, môi trường và sinh thái biển; các công trình, phương tiện chuyên dùng phục vụ nghiên cứu, điều tra khảo sát biển và đại dương theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

12. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Tổng cục và theo quy định của pháp luật.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Tổng cục và theo pháp luật quy định.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Kế hoạch - Tài vụ

3. Phòng Kỹ thuật

4. Phòng Vật lý hải dương

5. Phòng Môi trường và Sinh thái

6. Đoàn Điều tra và Khảo sát

7. Đội tàu Nghiên cứu biển

8. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên - Môi trường biển

Các đơn vị trực thuộc Trung tâm nêu tại khoản 6, 7, 8 của Điều này có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm Hải văn có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác