PDF Print E-mail

Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển
- 08-08-2013
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển được quy định tại Quyết định số 369/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển"

Vị trí và chức năng

Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo gồm: tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên sinh vật, môi trường biển, tai biến thiên nhiên, các yếu tố khống chế, chi phối tài nguyên và môi trường biển trong phạm vi các vùng biển Việt Nam và vùng biển Quốc tế liền kề.

Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Trung tâm về nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo các vùng biển Việt Nam và vùng biển Quốc tế liền kề. Cụ thể như sau:

a) Điều tra, đánh giá tài nguyên biển, hải đảo bao gồm: tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên có nguồn gốc sinh vật, năng lượng biển, các hệ sinh thái biển, đa dạng sinh học, tài nguyên vị thế và các dạng tài nguyên mới ở vùng biển sâu;

b) Điều tra, đánh giá hiện trạng và xu thế biến động môi trường biển (nước biển, trầm tích biển), sinh thái biển, các trường vật lý biển (trường từ, trường trọng lực, sóng âm, phóng xạ, trường điện từ) và hiện trạng môi trường tại các hải đảo. Đánh giá mức độ tổn thương của hệ thống tài nguyên, môi trường biển, hải đảo do tác động của các tai biến tự nhiên, các hoạt động khai thác sử dụng tài nguyên và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu;

c) Điều tra, đánh giá, các yếu tố có tác động đến tài nguyên và môi trường biển, hải đảo như địa hình, địa mạo, thủy - thạch động lực, địa vật lý, trầm tích, cấu trúc - địa động lực, cổ địa lý, tiến hóa các vùng biển, cửa sông và các yếu tố địa kỹ thuật;

d) Điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế của biển, hải đảo;

đ) Điều tra hiện trạng sử dụng biển tại các hải đảo và các vùng biển xa bờ;

e) Điều tra tổng hợp các hải đảo phục vụ thống kê, phân loại các hải đảo;

g) Điều tra, đánh giá hiện trạng và dự báo các dạng tai biến thiên nhiên: sụt lở đáy biển, biến động địa hình đáy biển, xói lở, bồi tụ bờ biển, thoát khí từ đáy biển, động đất, sóng thần, biến đổi khí hậu…;

h) Thu thập, tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá xử lý số liệu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo phục vụ công tác quản lý, sử dụng, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường tại các khu vực nhận chìm, đổ thải trong các vùng biển Việt Nam. 

3. Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu tài nguyên, môi trường biển, hải đảo phục vụ quản lý sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, xây dựng công trình biển; quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ; đánh giá mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến vùng ven biển, biển và hải đảo.

4. Chủ trì xây dựng, tổ chức thực hiện hoặc tham gia các nhiệm vụ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.

5. Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thông tin địa lý trong xây dựng, tích hợp dữ liệu điều tra về tài nguyên, môi trường biển, hải đảo, tài nguyên vị thế, tai biến tự nhiên các vùng biển, thềm lục địa và hải đảo của Việt Nam do đơn vị thực hiện.

6. Ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ trong nghiên cứu, điều tra tài nguyên, môi trường biển.

7. Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch, quy định kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về tài nguyên, môi trường biển và các đề án, dự án, nhiệm vụ khác có liên quan đến biển theo phân công của Tổng cục trưởng.

8. Trực tiếp khai thác, quản lý các công trình, phương tiện, thiết bị của Trung tâm được trang bị để phục vụ nghiên cứu, điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.

9. Tham gia thu thập, tổng hợp tình hình hoạt động điều tra nghiên cứu tài nguyên, môi trường liên quan đến các vùng biển của Việt Nam và vùng biển Quốc tế liền kề của các tổ chức quốc tế phục vụ định hướng điều tra tài nguyên môi trường vùng biển sâu.

10. Lưu trữ và cung cấp thông tin, tư liệu, số liệu điều tra tài nguyên và môi trường biển, hải đảo do đơn vị thực hiện theo quy định. Tham gia thực hiện tuyên truyền, phổ biến kiến thức và bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo.

11. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng.

12. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ nghiên cứu, điều tra đánh giá các điều kiện tự nhiên và tai biến tự nhiên biển phục vụ thiết kế xây dựng công trình biển; điều tra tài nguyên, môi trường biển, thăm dò khai thác tài nguyên biển; quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển, quy hoạch quản lý tổng hợp đới bờ, hải đảo; bồi dưỡng, chuyển giao công nghệ, nghiệp vụ về điều tra tài nguyên - môi trường biển.

13. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tổng cục trưởng.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Phòng Kế toán - Thống kê

3. Phòng Kỹ thuật - Kế hoạch

4. Phòng Thông tin - Lưu trữ

5. Phòng Phát triển Dự án

6. Phòng Phân tích thí nghiệm

7. Phòng Trắc địa biển

8. Đoàn Tài nguyên biển

9. Đoàn Môi trường biển

10. Đoàn Kỹ thuật vật lý ứng dụng

11. Đoàn Kỹ thuật sóng âm

12. Trung tâm Công nghệ - Dịch vụ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo.

Tại Điều này, các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 3 là các tổ chức nghiệp vụ, tham mưu giúp việc Giám đốc; các tổ chức quy định từ khoản 4 đến khoản 12 là đơn vị chuyên môn trực thuộc trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều tra, khảo sát tài nguyên, môi trường biển; các tổ chức từ khoản 8 đến khoản 12 là tổ chức có con dấu, tài khoản theo quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các tổ chức trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác