PDF Print E-mail

Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo
- 08-08-2013
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo được quy định tại Quyết định số 358/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo"

Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng giúp Tổng cục trưởng trong việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất biển, hải đảo và tuyên truyền nâng cao nhận thức về biển và hải đảo.

2. Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm của Trung tâm về công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về biển, hải đảo; tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, quy hoạch, kế hoạch về đào tạo và tuyên truyền theo phân công của Tổng cục trưởng.

3. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, đề tài nghiên cứu liên quan đến phổ biến, tuyên truyền về biển và hải đảo sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; kiến thức quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương và các cộng đồng dân cư theo phân công của Tổng cục trưởng.

4. Tổ chức và phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra, khảo sát nhu cầu đào tạo và tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo.

5. Phối hợp với các đơn vị trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức biên soạn, in ấn, phổ biến tài liệu; tập huấn nâng cao nhận thức về quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

6. Xây dựng các ấn phẩm truyền thông, phim ảnh, tài liệu về biển, hải đảo và lưu giữ, trưng bày, phổ biến rộng rãi tới cộng đồng xã hội.

7. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tổ chức “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam” hàng năm.

8. Tổ chức thực hiện và phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tổ chức các hội chợ, hội nghị, hội thảo, diễn đàn, triển lãm và các sự kiện trong và ngoài nước; giải thưởng Biển xanh quê hương; các cuộc thi, giải thưởng liên quan đến biển và hải đảo theo sự phân công của Tổng cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

9. Tổ chức và phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình và Vụ Chính sách và Pháp chế tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn và cấp chứng chỉ về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất, kiến thức truyền thông về biển và hải đảo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương và các cộng đồng dân cư theo phân công của Tổng cục trưởng.

11. Thực hiện các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ đào tạo và truyền thông về biển, hải đảo cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

12. Xây dựng và thực hiện các chương trình, dự án hợp tác quốc tế về đào tạo và tuyên truyền nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

13. Thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục.

14. Quản lý tài chính, tài sản, tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo phân cấp của Tổng cục và quy định của pháp luật.

15. Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế

3. Phòng Truyền thông

4. Phòng Tổ chức sự kiện và Thư viện

Lãnh đạo Trung tâm

Lãnh đạo Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc; ban hành quy chế làm việc của Trung tâm; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Giám đốc giúp việc Giám đốc Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác