KIẾN THỨC BIỂN ĐẢO
Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo được quy định tại Quyết định số 363/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo"
 
Vụ Chính sách và Pháp chế
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Chính sách và Pháp chế được quy định tại Quyết định số 395/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách và Pháp chế"
 
Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo được quy định tại Quyết định số 358/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đào tạo và Truyền thông biển, hải đảo"
 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 382/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo”
 
Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc được quy định tại Quyết định số 391/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Bắc"
 
Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển
Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển được quy định tại Quyết định số 369/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra tài nguyên - môi trường biển"
 
Trung tâm Quy hoạch và Quản lý tổng hợp vùng duyên hải khu vực phía Nam
(Đang cập nhật)
 
Trung tâm Hải Văn
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Hải văn được quy định trong quyết định số 376/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hải văn”
 
Văn Phòng
Chức năng nhiệm vụ của Văn phòng được quy định trong quyết định số 393/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng”
 
Trung tâm Trắc địa bản đồ biển
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Trắc địa bản đồ biển được quy định trong quyết định số 387/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Trắc địa bản đồ biển”
 
Viện Nghiên cứu biển và hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 377/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu biển và hải đảo”
 
Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo được quy định trong quyết định số 386/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo"
 
Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo
Chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 392/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo”
 
Vụ Hợp tác quốc tế và KHCN
Chức năng nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ được quy định trong quyết định số 394/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế và Khoa học, công nghệ”
 
Vụ Kế hoạch tài chính
Chức năng nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch tài chính được quy định trong quyết định số 362/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch tài chính”
 
Vụ Tổ chức cán bộ
Chức năng nhiệm vụ của Vụ tổ chức cán bộ được quy định trong quyết định số 389/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ tổ chức cán bộ”