Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia (VODIC) có chức năng xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; tiếp nhận, lưu trữ, khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; thực hiện các dịch vụ về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin.

Các loại dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo cung cấp gồm:

 • CSDL ảnh vệ tinh phục vụ quan trắc và giám sát tài nguyên môi trường biển
 • CSDL về hệ thống các cửa sông và hệ thống đê biển
 • CSDL đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam
 • CSDL Các đảo Việt Nam
 • CSDL dầu khí
 • CSDL địa chất khoáng sản biển
 • CSDL nền địa hình đáy biển
 • CSDL các điều kiện tự nhiên, tài nguyên vị thế, kỳ quan sinh thái biển
 • CSDL về hệ thống giao thông vận tải biển
 • CSDL khí tượng thuỷ văn biển
 • CSDL về các hoạt động Kinh tế xã hội liên quan đến biển
 • CSDL môi trường biển
 • CSDL về các đề tài, chương trình nghiên cứu về khoa học công nghệ biển
 • CSDL phục vụ các nhiệm vụ kinh tế kỹ thuật và quốc phòng an ninh trên biển và thềm lục địa
 • CSDL ranh giới biển Việt Nam
 • CSDL tài nguyên đất ven biển và hải đảo
 • CSDL tài nguyên nước vùng ven biển và đảo Việt Nam
 • CSDL về thiên tai biển Việt Nam