PDF Print E-mail

Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo được quy định trong quyết định số 392/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo”

Vị trí và chức năng

Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về khai thác, sử dụng biển, hải đảo và tổ chức thực hiện các dịch vụ công theo quy định của pháp luật.

        Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1.  Trình Tổng cục trưởng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc quyết định ban hành theo thẩm quyền:

a) Dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ; dự thảo quyết định, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; dự thảo thông tư, quyết định, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật, chỉ tiêu quản lý tổng hợp biển, vùng ven biển, hải đảo và các văn bản chính sách, pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo;

b) Dự thảo Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm, hàng năm và chương trình, đề án, dự án phục vụ quản lý khai thác, sử dụng biển, hải đảo;

c) Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, nhiệm vụ về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo, các kế hoạch hành động và giải pháp thích ứng với nguy cơ nước biển dâng do biến đổi khí hậu.

2.  Xây dựng và trình Tổng cục trưởng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý nhà nước tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

3.  Giúp Tổng cục trưởng chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về khai thác sử dụng biển và hải đảo sau khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành, phê duyệt;

4.  Quản lý khai thác, sử dụng biển và hải đảo

a) Giúp Tổng cục trưởng tổ chức thực hiện lập quy hoạch, kế hoạch, phân vùng sử dụng biển, vùng ven biển và hải đảo của cả nước theo quy định của pháp luật; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, phân vùng sử dụng biển, vùng ven biển, hải đảo của cả nước sau khi được phê duyệt;

b) Tổng hợp, đánh giá tiềm năng kinh tế - xã hội liên quan đến biển, hải đảo của Việt Nam;

c) Tổng hợp, đánh giá hiện trạng khai thác, sử dụng các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo trong phạm vi cả nước;

d) Chủ trì xây dựng các văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và kiểm tra việc thực hiện quản lý khai thác sử dụng bền vững tài nguyên biển, hải đảo;

đ) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ quản lý tổng hợp, thống nhất việc giao các khu vực biển để khai thác sử dụng tài nguyên biển; hướng dẫn, kiểm tra việc giao khu vực biển để khai thác sử dụng tài nguyên thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

e) Tiếp nhận, chuẩn bị hồ sơ, trình Tổng cục trưởng về việc giao, gia hạn, thu hồi, cho phép trả lại một phần hoặc toàn bộ khu vực biển, sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển; giải quyết các tranh chấp về sử dụng khu vực biển;

g) Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, dữ liệu về giao, sử dụng khu vực biển trên phạm vi cả nước;

h) Phân tích, đánh giá, dự báo về các diễn biến, động thái trong nước và quốc tế có liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo của Việt Nam;

i) Đầu mối trong việc lập và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng ven biển.

5.  Tham gia thực hiện các nhiệm vụ

a) Xây dựng chiến lược, chính sách, đề án về quốc phòng, an ninh, ngoại giao gắn với phát triển kinh tế - xã hội liên quan đến chủ quyền, quyền chủ quyền và các quyền tài phán quốc gia của Việt Nam trên biển và hải đảo, các cơ chế, chính sách về quản lý các ngành, nghề khai thác sử dụng tài nguyên biển do các Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng;

b) Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với vùng ven biển, hải đảo theo quy định;

c) Thẩm định, đánh giá môi trường chiến lược đối với phương án tổng thể phát triển các ngành kinh tế biển thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Quốc hội; chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế biển của ngành, lĩnh vực, địa phương (bao gồm cả việc quy hoạch, thành lập các khu kinh tế ven biển), các đề án, dự án, công trình khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

d) Kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên các vùng biển, vùng ven biển và hải đảo theo quy định của pháp luật;

đ) Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các hành vi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác biển và hải đảo;

e) Lập quy hoạch điều tra cơ bản về tài nguyên và môi trường biển;

g) Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các vùng biển, ven biển và hải đảo trong việc thực hiện quy định các khu bảo tồn biển, khu bảo tồn đất ngập nước ven biển;

h) Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư, khai thác, sử dụng và quản lý các công trình, phương tiện chuyên dùng phục vụ quản lý khai thác biển và hải đảo theo quy định của pháp luật;

i) Hướng dẫn, phổ biến giáo dục pháp luật cơ chế chính sách về khai thác sử dụng tài nguyên biển, hải đảo và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo.

6.  Thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án, dự án hợp tác quốc tế về khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo và đại dương theo quy định của pháp luật; Tham gia đàm phán về các điều ước, thỏa thuận quốc tế về biển, hải đảo, đại dương và tổ chức thực hiện theo phân công của Tổng cục trưởng.

7.  Chủ trì, tham gia các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục. 

8. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, người lao động theo quy định.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Tổng cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

11. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Tổ chức thực hiện và cung cấp các dịch vụ công về khai thác, sử dụng biển và hải đảo theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Tổng cục trưởng giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Phòng Quy hoạch biển và hải đảo

3. Phòng Thẩm định sử dụng biển và hải đảo

4. Phòng Kinh tế và Dự báo phát triển biển và hải đảo

Điều 4. Lãnh đạo Cục

Lãnh đạo Cục Quản lý khai thác biển và hải đảo có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và trước pháp luật về mọi hoạt động của Cục; quy định về chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức thuộc Cục; ban hành quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Cục trưởng giúp việc cho Cục trưởng, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác