PDF Print E-mail

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo
- 07-01-2015
Chức năng, nhiệm vụ của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo được quy định tại Quyết định số 363/QĐ-TCBHĐVN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam "Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo"

Vị trí, chức năng

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác điều tra cơ bản về biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động dài hạn, 05 năm, hàng năm và các chương trình, đề án, dự án thuộc thẩm quyền của Cục.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng các dự thảo chiến lược, chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá về khảo sát, điều tra cơ bản biển, hải đảo và đại dương; giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện sau khi được ban hành.

3. Về quy hoạch - kế hoạch điều tra cơ bản về biển, hải đảo:

a) Chủ trì xây dựng, trình Tổng cục trưởng để trình cấp có thẩm quyền ban hành quy hoạch, kế hoạch điều tra cơ bản biển, hải đảo và đại dương; hướng dẫn tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức theo dõi, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, đại dương của các Bộ, ngành và các địa phương;

c) Chủ trì xây dựng chương trình, nhiệm vụ, đề án, dự án điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo, đại dương và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt theo sự phân công của Tổng cục trưởng;

d) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển và đại dương, các dự án đầu tư xây dựng công trình, phương tiện, trang bị, thiết bị phục vụ khảo sát, thăm dò, nghiên cứu khoa học biển và đại dương của các Bộ, ngành, địa phương.

4. Về quản lý nghiệp vụ và hạ tầng kỹ thuật điều tra cơ bản biển, hải đảo và đại dương:

a) Chủ trì, phối hợp xây dựng các tài liệu, hồ sơ và hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị của ngành tài nguyên môi trường ở trung ương và địa phương trong việc thực hiện quy trình nghiệp vụ điều tra cơ bản biển, hải đảo và đại dương;

b) Giúp Tổng cục trưởng hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị chức năng của Bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp với Trung tâm Thông tin dữ liệu biển, hải đảo tích hợp kết quả, sản phẩm điều tra cơ bản vào cơ sở dữ liệu quốc gia về điều tra cơ bản biển, hải đảo; tham gia xây dựng quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu điều tra cơ bản biển, hải đảo và đại dương;

c) Tham mưu cho Tổng cục trưởng lập kế hoạch điều phối chung các hoạt động khai thác, sử dụng đội tàu nghiên cứu biển, hệ thống quan trắc tài nguyên và môi trường biển và các thiết bị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương thuộc thẩm quyền quản lý của Tổng cục;

d) Tham gia thẩm định các dự án xây dựng công trình và mua sắm, sửa chữa phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác điều tra cơ bản, khảo sát, thăm dò và nghiên cứu khoa học biển, hải đảo và đại dương thuộc phạm vi thẩm quyền. 

5. Về công tác thẩm định và nghiệm thu đánh giá kết quả hoạt động điều tra cơ bản biển, hải đảo và đại dương:

a) Tham gia xây dựng, thẩm định các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản về các nguồn tài nguyên và điều kiện tự nhiên biển, hải đảo phục vụ mục đích phát triển các ngành kinh tế biển do Bộ, ngành, địa phương chủ trì xây dựng theo phân công của Tổng cục trưởng;

          b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, hàng năm và đột xuất hoạt động điều tra cơ bản biển, hải đảo, đại dương và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

        c) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính thẩm định các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và đại dương thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục;

        d) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ điều tra cơ bản về điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển, hải đảo và đại dương;

e) Kiểm tra, thẩm định công tác nghiệm thu khối lượng, chất lượng sản phẩm công trình thuộc các đề án, dự án, nhiệm vụ điều tra cơ bản về  điều kiện tự nhiên, tài nguyên, môi trường biển, hải đảo do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam quản lý;

          g) Chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính để tổ chức nghiệm thu các chương trình, đề án, dự án điều tra cơ bản về tài nguyên, điều kiện tự nhiên và môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục theo phân công của Tổng cục trưởng.

          6. Chủ trì tiếp nhận hồ sơ, thẩm định việc cấp phép nghiên cứu khoa học cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành trong vùng biển Việt Nam.

7. Là đầu mối giúp Tổng cục trưởng thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên môi trường biển.   

8. Chủ trì thống kê tài nguyên biển định kỳ và theo chuyên đề.

9. Chủ trì thống kê, phân loại các hải đảo; lập, quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo; hướng dẫn các địa phương lập và quản lý hồ sơ tài nguyên hải đảo trong phạm vi địa phương.

10. Chủ trì, tham gia các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục. .

11. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, người lao động theo quy định.

12. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Tổng cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng. 

14.Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng

2. Phòng Quy hoạch - Kế hoạch điều tra cơ bản biển và hải đảo

3. Phòng Hạ tầng kỹ thuật điều tra cơ bản biển và hải đảo

4. Phòng Thẩm định điều tra cơ bản biển và hải đảo

  Lãnh đạo Cục

Cục Quản lý điều tra cơ bản biển và hải đảo có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và trước pháp luật mọi hoạt động của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Cục; ban hành quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác