PDF Print E-mail

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo
- 08-08-2013
Chức năng nhiệm vụ của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo được quy định trong quyết định số 386/QĐ-TCBHĐVN ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo"

Vị trí và chức năng

1. Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo là tổ chức trực thuộc Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, có chức năng tham mưu, giúp Tổng cục trưởng thực hiện các nhiệm vụ quản lý về công tác kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo quy định của pháp luật.

          2. Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật, có trụ sở tại thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình Tổng cục trưởng chương trình, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án, nhiệm vụ về kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Cục.

2. Trình Tổng cục trưởng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ và định mức kinh tế - kỹ thuật về kiểm soát và giám sát tài nguyên biển và hải đảo, ứng phó sự cố môi trường biển, kiểm soát, xử lý khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường biển và hải đảo, quản lý chất thải biển và hải đảo, thẩm định và đánh giá tác động môi trường biển và hải đảo, báo cáo hiện trạng môi trường biển; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành; xây dựng cơ chế phối hợp; đầu mối phối hợp với các bộ, ngành, địa phương trong việc kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển.

3. Về kiểm soát tài nguyên và hiện trạng môi trường biển, hải đảo:

a) Chủ trì tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng biển, vùng ven biển và hải đảo;

b) Phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát chuyên ngành và các địa phương ven biển kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về khai thác và bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, hải đảo;

c) Chủ trì xây dựng để Tổng cục trưởng trình Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển lập báo cáo hiện trạng môi trường vùng biển ở địa phương;

d) Chủ trì lập báo cáo hiện trạng, báo cáo chuyên đề môi trường các vùng biển của Việt Nam; đánh giá hiện trạng môi trường của các vùng biển, hải đảo, quần đảo, bãi ngầm của Việt Nam; 

đ) Kiểm tra, tham gia kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo phân công của Tổng cục trưởng.

4. Về kiểm soát ô nhiễm và ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo:

a) Tổ chức đánh giá và kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo và xác định các vùng ô nhiễm nghiêm trọng phát sinh do các hoạt động khai thác, sử dụng biển, hải đảo và các sự cố hoặc thiên tai trên biển;

b) Chủ trì giám sát, cảnh báo sự cố môi trường trên biển và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, xử lý, khắc phục hậu quả ô nhiễm, phục hồi và cải thiện chất lượng môi trường biển, hải đảo khi được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phân công cho Tổng cục;

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan đánh giá và kiểm soát ô nhiễm, suy thoái môi trường từ các nguồn phát sinh do hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt trên đất liền có ảnh hưởng đến môi trường biển và hải đảo.

5. Về quản lý chất thải và bảo tồn môi trường biển:

a) Định kỳ tiến hành thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn chất thải từ đất liền ra biển, phát sinh trên biển và hải đảo phục vụ việc đề xuất các giải pháp quản lý, ngăn ngừa, giảm thiểu, xử lý;

b) Tham gia thẩm định đối với hồ sơ cấp phép vận chuyển chất thải trên biển, hồ sơ quy hoạch các điểm xả nước thải đã qua xử lý trực tiếp đổ ra biển (không bao gồm nguồn nước thải đổ ra biển qua các cửa sông) theo quy định của pháp luật;

c) Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án thăm dò, khai thác, sử dụng biển thuộc thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường sau khi dự án được phê duyệt;

d) Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thăm dò, khai thác, sử dụng biển thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau khi dự án được phê duyệt;

đ) Tham gia thẩm định quy hoạch, đề án thành lập khu bảo tồn biển, các đề án thành lập khu bảo tồn đất ngập nước ven biển liên quan đến bảo vệ môi trường biển, hải đảo;

e) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch, dự án về bảo vệ đa dạng sinh học biển.

6. Chủ trì, tham gia các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về lĩnh vực chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của Cục; tổ chức nghiên cứu đề xuất, kiến nghị việc tham gia các công ước, điều ước, thỏa thuận quốc tế và khu vực về kiểm soát tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo.

7. Chủ trì hoặc tham gia tổ chức tập huấn, tuyên truyền, biên tập, phát hành các loại tài liệu, ấn phẩm về các lĩnh vực thuộc chức năng của Cục theo quy định của pháp luật.

8. Quản lý tổ chức, biên chế, công chức, hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật.

9. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của Tổng cục trưởng và theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức thực hiện cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tổng cục và phân công của Tổng cục trưởng. 

11. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng cục trưởng giao.

Cơ cấu tổ chức 

1. Văn phòng

2. Phòng Kiểm soát tài nguyên và Hiện trạng môi trường biển, hải đảo

3. Phòng Kiểm soát ô nhiễm và Ứng phó sự cố môi trường biển, hải đảo

4. Phòng Quản lý chất thải và Bảo tồn môi trường biển

          Lãnh đạo Cục

Cục Kiểm soát tài nguyên và Bảo vệ môi trường biển, hải đảo có Cục trưởng và không quá 03 Phó Cục trưởng.

Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng cục trưởng về các nhiệm vụ được giao và trước pháp luật mọi hoạt động của Cục; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Cục; ban hành quy chế làm việc của Cục; ký các văn bản chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các văn bản khác theo phân cấp, ủy quyền của Tổng cục trưởng.

Phó Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

Các bài viết khác