Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia

VODIC xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia về tài nguyên - môi trường biển, hải đảo; Lưu trữ kết quả điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo; Thực hiện cung cấp, trao đổi thông tin, dữ liệu về biển, hải đảo.

Đọc thêm về VODIC

Promo Image

Truy cập dữ liệu

VODIC cung cấp dữ liệu dưới nhiều định dạng khác nhau như dữ liệu gốc, dữ liệu đã được biên tập...

Trở về trang đầu