Thư viện Trung tâm Thông tin, dữ liệu biển và hải đảo quốc gia – Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam thực hiện tiếp nhận, lưu trữ, khai thác, sử dụng và tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.